Rjochtdei op Sylt

(noch gjin beskriuwing)
Bewurking fan de roman ‘Ik haw in man stellen’ fan Ype Poortinga

Peaskedagen

Fjouwer freondinnen-fan-âlds binne al jierren wend de Peaskefakânsje mei elkoar troch te bringen. It liket sa’n hecht ploechje, dy fyftigers, mar ûnderling is der gauris skeel en berabje se elkoar.
Maatskiplik rinne se ek nochal wat útinoar. Twa binne net troud, ien is widdo en ien is koartlyn skieden. It minne waar is mei de oenlieding dat se har wat te folle gean litte en geheimen loslitte, dy’t se oars achter de kiezzen hâlde soenen.