De freonen fan Tenerife

Unferwacht komme “fakânsjefreonen”, útfanhûs by Henk en Geenie Ederveen. Dizze útfanhûzers dogge oft se elkoar troffen ha op in fakânsje en doe útnoege binne troch Henk en Geenie.
Dy witte der neat mear fan en wolle dizze “freonen” wol wer slite.
Derom roppe se de help yn fan in toanielspyljende buorman om harren kwyt te reitsjen.
In echte klucht, allegear kolder en brike sitwaasjes.
Jo kinne jo foarstelle dat jo yn ’t echt ek troch sokke “freonen” oerfallen wurde kinne.