Aldegea

In stik oer de takomstdreamen fan trije jonge minsken út in doarp. Der is in bytsje aksje en der wurdt in soad praten; einliks hiel tekenjend foar it ûnderwerp. Froukje en Rinze ferwachtsje in bern. Se hawwe betocht dat se yn it doarp bliuwe sille en net fierder leare sille, wat eins wol de bedoeling wie. Femke, in freondinne fan harren, sil wol te studearjen. Sy fynt it hiel spitich dat de twa harren dream net neistribje. Rinze hat it measte muoite dermei. Femke begrypt him goed en praat op him yn. Harren ferhâlding ropt de fraach op of Rinze net leaver foar Femke kieze wol en dêrmei foar it studearjen. Froukje is folle wisser fan har saak. Sy hat de iene dream foar de oare ferwiksele en sil dêr ek gelokkich mei wurde. Se makket Femke dan ek dúdlik dat dy harren en foaral Rinze, mei rêst litte moat en dat elk syn eigen libben libje moat.