Take 5

Yn it lytse Ingelske stedsje Framlingham, Sufflok, beheare de hear John en de hear George in bank: The Caitlin & Ratcliff Bank. De hearen steane bekend as bûtengewoan ryk en aristokratysk. Hja binne neven fan inoar en fan de âlde stimpel, dus echte hearen mei bolhoed. It is wykein en der komt besite. Net allinnich harren ferloofden, mar ek harren bemuoisuchtige memmen en muoikes mei tsjinstelde belangen binne fan de partij. It is dus stressen foar de hearen. Fierder is dan ek noch de ferneamde krimineel Mad Jack ûntsnapt. Hy komt graach by de minsken thús.

De nonnen fan Navarone

Yn Navarone, in âld kleaster, hearsket grutte ûnrêst. It kleaster driget ferkocht te wurden. Moederoverste, broeder Bas, de twillingnonnen Merel en Verel en mefrou Geertsma meitsje har op foar in ynspeksje troch de Earwearde, dy’t wol fielt foar ferkeap. Wylst binne ek yn it kleaster de freonen Sytse en Johan yn it kleaster yn ”retrête”. Se nimme it net sa krekt mei de houlikstrou. De twillingnonnen, “Merella” en “Verelli” binne lykwols ynskeakele, om de beide mannen yn ‘e gaten te hâlden. Mar ek William de kok en mynhear Notiesch, binne yn it kleaster, mei in opdracht. Koartsein: in keakelbûnt selskip, dat it kleaster makket ta in brûzend hûs, dat rêden wurde moat fan de ûndergong.

Twa is tefolle

Jansen & Janzen meie der graach oer dat harren saakjes op oarder binne. Harren âlde hûs is kreas ynrjochte, se binne tige kreas yn de klean en in ôfspraak sille se noait misse. De beide manlju binne kollega’s en hertsfreonen. Se wenje yn itselde appartemint, twa wenningen ûnder ien dak, de tuskenmuorren binne der út, mar de foardoarren binne der beide noch wol. Se meie graach byelkoar wêze, mar dat giet de bûtenwacht neat oan. Se hâlde fan rêst en regelmaat. Ferrassingen, dêr hâlde se net fan. Op de dei dat in libbensgefaarlike ynbrekker út de finzenis ûntsnapt, driget harren kalme libbentsje lykwols yn ‘t hûndert te rinnen. De beide manlju krije harren famkes oer de flier, mar ek de memmen fan Jansen & Janzen komme del. De beide manlju binne bang dat de memmen lilk wêze sille, want se ha fan famke ruile. En dat fine de memmen grif net goed. De memmen ha it hûs finansiere ûnder betingst dat se mei harren oansteanden trouwe sille. De memmen hâlde noch minder fan ferrassingen as harren soannen. De manlju moatte der dus foar soargje dat de memmen neat yn ‘e gaten hawwe.
Koartsein: Jansen & Janzen moatte harren ta it uterste ynspanne om harren libben yn de stringen te hâlden. En dat ûnder it tasjend each fan de nije butler, dy’t in ferrekt soad liket op de ûntsnapte ynbrekker.

Skeind

Yn de santiger jierren rekket Iris as se 16 jier is troch ferfelende omstannichheden yn in kleaster en wurdt siik. As se nei in skoft har depresje oerwûn hat beslút se om non te wurden.
Letter, jierren letter, nimt se de beslissing om der út te stappen. Se begjint in nij libben en reizget troch it hiele lân. Fan east nei west, fan noard nei súd. Wat har dwaande hâldt? ‘ Dat giet nimmen wat oan’, seit se. ‘ Want ik praat mei gjin minske’.

Kiddie Kiddie Kiddie

Is in oangripend, ûnmeilydsum, leaf en leafdefol ferhaal, dat fertelt oer de jeugd fan Carolien Bourgois de Vries. Carolien hat in “Meervoudige Persoonlijkheids Stoornis”. (MPS) Kiddie, stiet foar Kid-die, “to die”- it ferstoarne bern. Wannear in bern mannichfâldige kearen misbrûkt wurdt, sawol geastlik as lichaamlik, splitst it sich faak op yn meardere persoanen, “alters” neamd, dy’t allegearre in eigen namme ha. Kitty, de sammelnamme fan al dizze “persoanen”, wurdt socht. Se hat har ferstoppe yn in bûtengebiet. Helikopters, polysje en noch in hiel soart oaren, sykje har. Wêrom hat se har ferstoppe? Hat se wat misdien? Wurdt se fûn?

Hasto efkes foar my?

“Hasto efkes foar my?” is in klucht dy’t him ôfspilet op de “Pottenbakkersdreef” yn in flat fan tsien ferdjippingen. It kompleks hat markante bewenners. It echtpear Willem en Truus is ienfâldich, mar hâldt der frjemde gewoantes op nei. Húsmaster Cees en kakmadam Clara hawwe har eigen definysje fan karweikes dwaan. Clara is frijgesel en hat har amoereuze ambysjes, mar se is beslist net de ienige. Op de “Pottenbakkerdreef” wimelet it fan de ûndogense besikers. Wa foar wa komt, is net dúdlik. Alles rint oars. Dit jout in soad betizing en alteraasje. Allegearre yngrediïnten om it publyk ris âlderwetsk laitsje te litten.