In lang snein-oer

In direkteur fan in grut bedriuw hat wat gedoente mei syn siktaresse. It is der noch net fan kommen, mar yn in lang snein-oer fan tongersdei oant moandei sil it heve. Tegearre sille hja der stikem útpike nei in hotel oan it strân yn Nice. De himmelster sil krekt noch efkes de boel neisjen as hja fuort wolle. Dan docht bliken, dat troch in fersin alles ôfsluten is, ek de telefoan. It foarlân is, dat hja fjouwer dagen op ‘e tredde ferdjipping alhiel op harren sels oanwiisd binne mei amper iten en drinken en gjin minske benaderje kinne.
It iten, dat der noch al is, is fan de himmelster, dy’t dat foar harsels ornearre hie. Sadwaande hat sy no it heft yn hannen. Linkendewei komt de direkteur nei foaren as immen, dy’t it earst en meast oan himsels tinkt. De siktaresse geane stadichoan de eagen iepen. Hja heakket ôf. De himmelster, dy’t mear yn ‘e gaten hie as dat hja skine liet, hat de direkteur in takke tebek set. Hy seit har ta, dat it persoaniel, dat ferantwurdlik wie foar harren fêstsitten, gjin lijen krije sil.
De moandei-te-moarns giet elk temûk syn wegen. It giet gjin minske wat oan wat der bard is.

It winkeltsje

Reina, in widdo fan sa’n 70 jier hat noch altyd in winkeltsje yn drank en sigaretten en sadwaande fertsjinnet se – njonken har pensjoen – noch in aardige bûssint by. Dat hat se al in 30 jier noait opjûn foar de belesting en dêr kraaide noait in hoanne nei, mar no is der in nije ynspekteur. Se wurdt fan fraude beskuldige en se krijt in dikke boete.
Reina kin net sa goed mei dochter Nyske mar foar har beppesizzer Ruth hat se alles oer. Se wol net ynsjen dat it famke in ferkearde wei opgiet troch har omgean mei (de troude) Glenn, in drugsdealer. Húsfreon Gatse en Nyske sizze tsjin Reina dat Glenn, mei help fan Ruth, oaren èn beppe bestelt, mar dy leaut dat net.
Oant se it wol leauwe moat en dan is it te let…!

Buro oarlochsskea

Twa amtners sitte al jierren op in kantoar fan “oorlochsschade”, 50 jier nei de oarloch. It berjocht dat de tsjinst opheven is is net trochkaam. Mar ienris wurde se ûntdutsen. De saak wurdt net opheven, nee, der komme mear by, allinne it nammebuordsje wurdt feroare. In tseppe juffer dêr’t beiden wol sjmucht op hawwe komt as earste help. Letter docht bliken dat it in trúk fan har is om hegerop te kommen. It binne allegearre herkenbere dingen dy’t de satire kompleet meitsje.

It bêd fan A oant Sed

Dit stik bestiet út tsien, los fan elkoar steande, sênes oer ferskate nijsgirrige man-frou relaasjes, hieltyd mei as middelpunt it bêd.
De sênes binne soms tige werkenber, soms ûnbegryplik; de iene kear healwiis, de oare kear de wrange kant neist. It kin as gehiel spile wurde troch ferskate “spantsjes” mar in ferieniging dy’t ien fan’e stikjes, om wat foar reden dan ek, net gaadlik achtet, kin dat sûnder beswier weilitte.
Ek is it hiel wol mooglik om elk stikje as (koarte) ien-akter te bringen en yn alle gefallen: wat oars as oars en in útdaging foar spilers en regisseurs.

De man fan goede wurken

Walter Schladen hat it mooglik makke dat der mei syn finansjele bydrage in nije skouboarch yn syn gemeente boud wurde koe, en oan ’t begjin fan ’t stik komme de amtners dan ek om him alle eare en lof ta te swaaien. Mar fuort dêrnei komt de plysje om te freegjen oft Walter in sekere Helga Schmidt ken, dy ’t fermist wurdt; beide binne fan Dútske komôf. Walter syn earste frou is 11 jier lyn weirekke en hy is doe mei syn dochter Marianne nei Nederlân gong en hjir wer troud mei Heleen. De freon fan Marianne, Hans, komt ek út Dútslân en hy blykt mear te witten oer Walter syn ferline en boppedat koed er Helga…
Hy wurdt dan ek as earste fertocht fan har ferdwinen, mar dan seit Marianne dat sy Helga fermoarde hat, omdat se jaloers wie op ‘e relaasje tusken Hans en Helga. Mar Hans syn echte ferloofde is Rita, de tsjinstfaam, en dy helpt him om oan ’t ljocht te bringen dat Walter in roettsjuster ferline hat en dat er ek yn de tsjintwurdige tiid net echt de man fan goede wurken is, dêr’t er graach foar trochgean wol.
In aardich stik mei koarte dialoogjes en ferrassende windingen, dêr’t mei in goede rezjy flink wat spanning yn brocht wurde kin.