Duvels!

15 ferhalen, basearre op Fryske folksferhalen út DE HELD EN DE DRAEK (ferteld troch Roel Piters de Jong en sammele troch Ype Poortinga), dy’t allegear wat te krijen hawwe mei duvels. Reade tried is in famke dat in âlde ferteller moetet. Dy liedt alle ferhalen yn en praat se oan inoar. De sênes soene lykwols ek op harsels spile wurden kinne.
It tal personaazjes kin oanpast wurden.