Molkemanipulaasje

Boer Arjen is sawat rêstend, mar hy eksperimentearret noch wol drok mei syn superko Trijntsje Trijentritich. Dy hat er al sûkelarjemolke, puddingbrij en bûter út it jaar twongen, mar it slagge dochs net om ta in echte produksje te kommen.
Grutsuvelbaas Oaljebakker hat alles op in pypfol, mar hy komt dochs del no’t Tryntsje ynienen konjak-molke jout… it smakket him tige, mar perspektyf? Homar! Arjen is dûbel ferslein as er ek noch heard dat de ‘brinne’ de ko konjak fuorre hat omt it earme dier sa âle; hy wurdt breinroer en sjit syn superko dea. Dan skillet Oaljebakker dat er dochs noch wolris prate wol…