Nachtflinter

Nei de skieding fan har âlden komme Lara en har mem yn in lyts flatsje yn’ e stêd te wenjen. Lara is net gelokkich; se mist har heit en mei har mem kin se it net sa goed fine. Se krijt wat freonen op skoalle, mar as de populêrste famkes ynteresse yn har toane, docht se alles om der by te hearren. Se rekket hieltyd mear ferstringele yn de wrâld fan drugs, drank en stellerij. Har mem docht wakker har bêst om Lara wer op it goede paad te krijen, mar it is om’ e nocht. Lara tinkt gelokkich te wêzen oant har “freondinnen”har wer falle litte en Lara harsels letterlik ferliest.

## Dit stik is net mear leverber. Jo kin fan dit stik gjin boekjes mear keapje. Wol ha we noch in pear sichtboekjes, se kinne dus noch wol lêzen wurde.

As jo dit stik spylje wolle, matte jo sels de boekjes kopiearje.