De memmesankjes

De memmesankjes giet oer mislik wêze ast yn ferwachting bist, oer ynknippe en útskuorre, oer seare boarsten en blubberbúken en nachten dy’t wreed fersteurd wurde troch it skriemen fan de poppe. Mar de memmesankjes giet ek oer ymprovisaasjetalint en fereale wêze op jins eigen bern. In stik wat elk tinken docht oan himsels, de oare helte, kunde of famylje .