De trije wierheden

It stik spilet him ôf yn’t lêst fan de twadde wrâldoarloch. Wy sjogge hoe’t in joadsk gesin, in Frysk gesin dy’t it joadske gesin ûnderdak jout en in groepke Dútske soldaten elts fanút hun eigen perspektyf dizze oarloch belibbet. Bliken docht dat elts syn eigen wierheid hat troch alles wat hja meimeitsje. De trije wierheden is in oangripend ferhaal wêryn sichtber wurd hokfoar djippe wûnen de oarloch slein hat by dyjingen dy’t it neifertelle kinne.

Werom

In troud pear sil skiede. Se sjogge werom oer hoe’t it safier kommen is. Se ha har soantsje ferlern en se ferwurkje dat ferskillend. Sy stoart har op it wurk en hy siket treast by de buorfrou.