De mysterieuze psychiater

Beppe Wilma skriuwt boeken. Detektiveboeken.
Omdat yn har nije boek in psychiater mei in trauma foarkomt, freget se har beppesizzer, dy’t sekretaresse by in psychiater is, om in rapport om mear te witten te kommen.
Mar beppe is ek alle dagen mei har freondinnen oan it breidzjen foar de bern fan flechtlingen. As se wer byinoar komme, sjogge de freondinnen it rapport en tinke se dat it oer Wilma giet.
Se wolle har op alle manieren helpe om har trauma te boppe te kommen en ien fan de freondinnen sil sels har neef, dy’t psychiater is, in kear meinimme om beppe anonym te observearjen. Beppe fynt it mar frjemd dat elk ynienen sa besoarge is om har en se freget har beppesizzer om es in kear mei har baas, de psychiater, te kommen en de freondinnen anonym te observearjen.
De beide psychiaters komme op itselde momint, se witte fan inoar net wat se binne. Der ûntsteane dan fansels hilaryske tastannen, mar de konklúzje fan de psychiaters is itselde: noch beppe noch de freondinnen ha in trauma, mar se ha wol serieuze twivels oer elkoars geastestastân en riede in behanneling oan.

In lokkige jierdei?

It giet net sa bêst mei beppe.
Neffens de dokter sil se de oare dei net mear helje en sil se har jierdei dan ek net mear fiere kinne.
De hiele famylje komt by har siikbêd om ôfskie te nimmen. De ferpleechster is hieltyd oanwêzich en de pastoar moat de sike noch wat ‘opfleurje’.
Alde famyljerûzjes en houliksproblemen komme boppe wetter en in skilderij mei in neaken frommis spilet ek in wichtige rol. Der wurde al dingen foar de begraffenis regele as ynienen bliken docht dat de dokter it rapport fan de iene pasjint mei dat fan in oare pasjint ferwiksele hat. (dat fan mefrou Doelstra mei dat fan mefrou Hoekstra)
Beppe hat allinne mar de gryp!
Alle famyljeleden moatte no noch fluch in kadootsje keapje.

Froeger

In âlder troud stel is op elkoar útsjoen. Harren gouden brulloft stiet foat de doar en de man hat al hielendal gjin sin oan sa’n feest. Se stelle in list op mei gasten, diele oantinkens, oantinkens dy’t harren eintsjebeslút wer tichter by-elkoar bringe.