Hynsteblom en Hynsteblom

De firma Hynsteblom en Hynsteblom is in handelskantoar, wer’t in protte dingen ferkocht wurde, teminsten as der wat oan te fertsjinjen is. Mark en Kees Hynsteblom binne de direkteuren en Appy is de magazynsjef, ien út tûzend. Hy wit altyd rie en sjocht alle hannel wol sitten. Mar wat net goed útpakt is de bûtenlânske wurkster, dy ’t swart yn tsjinst is. Joke van der Meer is fan de belêsting en komt der efter. Se moatte alle seilen bysette om ûngelokken foar te kommen. Juffer Anny is dyjinge wêr’t alles om draait. En mem Hynsteblom? Dat is wer in oar ferhaal. In stik dus wer ’t in protte út te heljen is.