Hee, is der ien?

‘Hee, is der ien?’ is de needrop fan in jongkeardel yn in sel, dy’t de jûns tefoaren nei in moeting mei in frommeske bûten westen slein is troch ‘har man’ en dêrnei opsluten. Yn syn iensumens siket en kriget er hâldfêst en stipe by in ‘famke-út-‘e-koken’, foar wa ’t er syn libbenslot en libbenshâlding bleatleit. Yn syn iepenhertigens wint er folslein har fertrouwen en kriget er har tasizzing om mei har te flechtsjen, om tegearre om fierrens in nij libben te begjinnen.
Fuort neidat se by him weigien is om in revolver op te heljen, dêr’t se har by need mei ferdigenje kinne, ferskynt der in man, deselde – docht bliken – dêr’t er de floarige jûns mei yn ‘e slach west hat.
Nei in ferheftich petear wurdt er delsketten en sa fynt it famke him…
In ferbyldingsspultsje soe men it neame kinne, dat sterk ynlibjen fan de spylders freget.