Jins bêste freon

Yn in treinkûpee sit in spantsje dat op houliksreis sil. Sy binne wakker yn petear, mar wat se sizze hat feitlik neat om ‘e hakken.
De lytse stikeltsjes en yrritaasjes jouwe de taskôger it gefoel dat se elkoar no pas goed kennen leare.