Kaviaar en spaghetti

Foar wa’t it oandoart en oer genôch, ek jonge, minsken en romte beskikke kin, in stik fan jewelste, dêr’t it fjoer sa no en dan op syn Italiaansk fan ôf spat.
In stik mei sabeare-echte moardners, lytse en grutte dieven, echte en ûnechte minsken “út ‘e grutte wrâld”, sloven en ûnskuldige bern….
Koartsein, wiere en sabeare boeven komme yn alle lagen fan ‘e maatskippij foar en no is ’t mar krekt wa’t oan ‘e ein de bút binnen hellet.