Sneinspetiele

Snein, middeisiten, mei heit, mem, in dochter en in soan. It miel is in feestmiel fanwege it tweintichjierrich amtsjubileum fan heit. Heit en mem geane trou alle sneinen nei’t tsjerke en de bern moatte dan mei, mar dy bern krije dêr hieltyd mear tsjinnichheid yn.
De dochter seit ûnder iten planút dat se net meigiet, sy wol mei in freon nei de autocross. It jonkje feklappet dat syn syske in freon hat mei in auto. Opskuor dus.
Troch dizze alteraasje rekket heit allinne nei de preek, mem hat har moed net en bliuwt thús.
De soan lûkt him nergens wat fan oan en yt mei smaak alle fjouwer neigesetsjes op.