Neat fan murken

Marloes, eigener fan houthannel van Es, hat hast in grutte opdracht fan de provinsje krigen. Yn in petear mei Floris, in fertsjintwurdiger fan de provinsje, sille de lêste saken besprutsen wurde. Mar krekt foardat hy komt, komme der in pear miljeuaktivisten oer de flier en komt der in grut probleem oan it ljocht.

Is der sprake fan opset? Is der immen dy’t de boel yn it hûndert jeie wol?

Meiwurker Eduard besiket de saak te rêden, mar dêrby kriget er ynienen gjin help mear fan Marloes. Dy hat mear each foar har âlde jeugdleafde Vincent, dy’t mei syn folle jongere freondinne Kelly op ’e lappen komt.

Wilens soarget húshâldster Jannie, njonken kofje ensafuorthinne, foar in ekstra poarsje betizing en hat Lena, mem fan Marloes, har hannen fol oan har loaie man Bertus.

Don Ton

Kees in jonge boer, hat it wol sjoen yn Fryslân en wol emigrearje. As dizze plannen, dy ’t oant no ta allinnich noch mar bekend binne by him en syn frou Yvonne, útlekke binne de rapen gear. Want suster Carla wachtet al jierren op in houliksoansyk fan har freon en postboade Peter. Dus fan fuortgean kin wat har oanbelanget gjin sprake wêze. Ek Dien, de mem fan Kees, sjocht it hielendal net sitten. se wennet goed en mei har sjocht ek buorman Gerrit leaver dat alles by it âlde bliuwt. Nettsjinsteande liket Kees syn plannen troch te setten en komme Tonny en Janita, twa asosjale typen, as keapers op it aljemint. No ja…keapers, earst wolle se in skuorre hiere, letter keapje se wol eefkes de hiele brut… sizze se. Om it naderjende ûnheil te kearen betinke Carla en Dien in plan. As dan Anny en Sanny, twa leden fan de pleatslike sjongferiening, ek noch ynteresse toane yn deselde skourre nimt de saak in oare draai sûnder dat de meast oanbelangjenden dit yn ‘e gaten hawwe. Ek it plan fan Dien en Carla rint net lykas ferwachte. Of de plannen trochgean, en mefrou Tinselboer fan it emigraasje bemiddelingsburo saken dwaan kin sil pas oan it ein dúdlik wurde…

It hûs te lyts

It stik spilet him ôf yn de keamer fan in jong stel. Hja sitte noch midden yn in ferhuzing. De heit fan de jonge wennet by harren yn. It doel is dat dizze ynkoarten nei in rêsthûs tagiet. Der binne nochal wat minsken dy’t harren mei de ferhuzing bemuoie, sa as de jonge syn skoanmem (fan adel!), syn sweager, de buorfrou en de winkelman. Dit jout de noadige betiezing.