Ricottataart & lijne (2 ienakters)

Ricottataart is in sober stik oer skamte en skuld. It stik fertelt it ferhaal fan 2 manlju, Ien en Oar. Ien sjocht werom op in traumatysk foarfal dat syn libben hielendal feroare hat. Oar lústert en jout kommintaar. Yn in oangripend spul besykje beide it libben wer op ’e rit te krijen.

Lijne giet oer freonskip en ferrie. It stik fertelt it selde ferhaal as yn Ricottataart, mar no sjoen troch de eagen fan de twa froulju dêr’t sprake fan is yn it earste stik.

(Alhoewol de twa ienakters yn elkoars ferlingde lizze, kinne de stikken ek apart spile wurde)