Susters

Lieke is siik en wurdt fersoarge troch har tsien jier âldere suster. Yn it libben fan beide susters hat de man Simon in grutte rol spile. Yn de ferhâlding tusken de susters komt hierlty meer âld sear ta utering en dat fiert de spanning op.
Dit stikje sil de minsken grif yn’e besnijing hâlde, benammen omt der genôch aksje yn sit.
Technysk sitte der gjin swierrichheden yn.