Frou op bestelling

Wat doet dyn frou atstou niet meer na hur taalst, omdatstou dyn werk belangriker fynst? Just, dan naait se út. Maar wat doen je dan om hur weer werom te krijen? Dan roepe je de help in fan ’n frynd die’t ’n prot erfaring het in ’t fersieren fan frôly. En at dat ok niet helpt, omdat je ’t gewoan niet ‘in ‘e fingers’ hewwe, dan pakst de krant en gaanst na de kontakadfertînsys. Fansels motte je d’r dan al om dinke dat dyn frou d’r niet achterkomt, want dan gebeure d’r núvvere dingen.