Ofskiedsmiel

Dizze ienakter is in akte út Anatol, in rige fan 8 ienakters. Anatol, de haadpersoan, is in rike flierefluiter. De ienakters geane oer syn leafdesaventoeren. Hy wurdt bystien troch syn freon Max.
Yn dizze akte sil er mei syn freondinne Annie en Max út iten yn it restaurant, dêr’t se hast alle jûnen komme. Foar de komst fan Annie fertelt Anatol Max dat hy neist Annie noch in oare freondin hat. Hy wol it dizze jûn mei Annie útmeitsje. Oant no ta doarde hy it noch net. Max moat him helpe.
As Annie ek oan tafel kommen is, seit se daliks dat se Anatol wat fertelle moat. Se is fereale en foar dat se wat mei dy oare begjint wol se it útmeitsje mei Anatol. Anatol lit har earst har ferhaal fertelle en regearret as in jaloerske man. Om har werom te pakken fertelt er dat hy al lang wat mei in oar hat en dat er net mear fan har hâldt. Sy wurdt lilk omdat hy noch folle ûnbeskofter is as sysels en giet fuort. Max beslút mei: “No, sjochst wol, it foel ta.”
It ferhaaltsje is frij plat, mar de situaasje is wol grappich; der wurdt in soad iten en dronken ûnderwilens en se genietsje de rykdom, mar beide kieze se foar in ienfâldiger persoan.

Peardûns

Yn 10 sênes treffe 10 persoanen inoar foar in ‘peardûns’.
Sêne 1 – de hoer en de soldaat
sêne 2 – de soldaat en it keamerfamke
sêne 3 – it keamerfanke en de jonge hear (
sêne 4 – de jonge hear en de jonge (troude) frou
sêne 5 – dizze frou en har man (it echtpear dus yn de sentrale sêne)
sêne 6 – de man en it ‘leave (tige jonge) famke’
sêne 7 – it jonge famke en de dichter
sêne 8 – de dichter en de aktrise
sêne 9 – de aktrise en de graaf
sêne 10 – de graaf en it hoertsje út de earste sêne.
Yn eltse sêne giet it om it ta wurkjen nei ‘de died’, mar noch folle mear wurde hjirtroch de ferskate sosiale miljeu’s bleat lein. De hâlding fan de figuer foar de seksualiteit oer is typysk foar har of syn stân en maatskiplike posysje.
Hast alle personaazjes besykje harren eroatyske motiven moreel, esthetysk of yrrasjoneel wei te stopjen. De masterlike dialooch leit dat spul yndirekt bleat.
NB De sênes soene ek apart, as ienakter, spile wurde kinnen.