Rein de foks

Rein de foks moat by it hof komme fan kening Nobel. Hy moat berjochte wurde. Mar hy is de bisten dy’t him ophelje moatte, hieltyd te snoad ôf. Hy soarget der foar dat dy bisten allegearre wat slims oerkomt en wit it dan sa te fertellen dat it har eigen skuld is. As er dan by eintsjebeslút dochs hingje moat, wit er him dêr ek wer ûnderút te praten.

De gouden strik/Sorry

De gouden strik:
Lys fersoarget har heit, dy’t nei in beroerte net mear prate en ek hast net mear bewege kin. Op âldjiersdei moetet se har eardere freondinne, dy’t doedestiids samar út har libben ferdwûn. Tidens dat gesprek wurdt it de beide froulju dudlik, dat de heit de reden wie fan dat hastige fuortgean. Anna, violiste en Lys, dwarsfluitiste soenen tegearre nei it konservatorium. Se spilen faak by Lys thús. Har heit hie in wat wrâldfrjemde kollega, dy’t noch by syn mem wenne. As der problemen wienen stjoerde heit Lys derhinne, sadat hy allinne mei Anne bleau, ûnderwilens makke hy seksuele avances.
In stik oer seksueel misbrûk, macht en wraak. Tige geschikt om op in temajûn te brûken.
Sorry:
Kees Smids is op advys fan syn dokter lid fan in toanielferiening, dit jier fersoarget hy it dekor. Yn syn monolooch makket er it publyk dudlik dat er tsjinwurdich genôch stikken binne oer ûnderwerpen wer’t gjin taboe mear op rêst. Op humoristyske wize fertelt er der oer, mar lit him meislepe troch syn eigen gefoelens fan fertriet en frustraasje. Kees en syn frou Antsje kinne gjin bern mear krije. Harren jonkje Durk hat it stekje iepenkrigen en is ferûngelokke, de hûn blafte wol, mar Antsje reagearre net. No ferwyt se Kees dat dy it stekje net goed ticht dien hie. Tegearre kinne se der net oer prate.
Ek foar dit stik jildt: geschikt foar in temajûn of ienakterfestival.

Net te filmjen

In groep fan sân bern moat fan master wat betinke foar de âlderjûn. Se binne it der allegear oer iens, dat âlders harren wolris oanstelle. Dan komme se op it idee om in film oer âlders te meitsjen.
It stik is tige geskikt om oan te passen oan eigen skoalle en bern.

It aksjekomitee

It stik begjint mei it oprjochtsjen fan in aksjekomitee foar it behâld fan’e boekebeam. Al rillegau docht bliken dat de beam gjin haadrol spilet, mar dat minsken fan alle kanten besykje elkoar te sjantearen. Minsken fan de meast útienrinnende types. Tryn -in bekstik, Klaas -in flaaiker, Jan -in wetige wethâlder ensfh. Types dêr’t de taskôgers om laitsje kinne.