Nee, do bist fleurich

Martin, Lisa en Esther ha by elkoar yn de klasse sitten op de basisskoalle en binne eins de iennichsten dy’t oerbleaun binne fan in grutte ploech en noch mei elkoar befreone binne.
Mar, sa as de measte freonskippen, driget ek dizze te ferwetterjen.
Dit komt mei omdat Martin bekend wurden is as Rick út de televyzjesearje ‘ Vallen en opstaan’ en oare belangen hat. Hy fynt syn freonen fan eartiids minder wichtich en tinkt allinne oan himsels.
Hy sjocht lykwols net yn dat er hjir mei dwaande is.
It stik begjint mei ein reuny dy’t krekt ôfrûn is. Martin hat tasein dat hy dêrby wêze soe, mar hy hat net west.
Lisa en Esther ha goed de smoar yn dat Martin harren wer ris sitte litten hat.