De bekearlinge

Chris Fernandez hat in ferhâlding mei Ron, in Joadske, âldere man. Se wol graach mei him trouwe, mar hy fersint alderlei ferlechjes, sadat er net trouwe hoecht. Hoewol’t er oprjocht fan har hâldt, doart er it nei twa mislearre houliken net oan. At er as reden oanfiert dat syn mem djip religieus is en dus in houlik net akseptearje sil omdat Chris net Joadske is, beslút se om har te bekearen. Se giet op les en rint alle prosedueres troch dy’t by in bekearing hearre. Yn’ t earst docht se it allinne omdat se dan trouwe kin, mar al gau krijt it Joadske geloof har yn’ e greep. Op de dei fan har eksamen blykt dat Ron ek nei har bekearing net fan doel is om mei har te trouwen en at dan ek noch es Ron syn mem opdraven komt dy’t folslein it tsjinoerstelde is fan in âlde djipgelovige frou, is foar Chris de maat fol. Se stelt him in ultimatum. Of hy freget har binnen tsien sekonden at se mei him trouwe wol, of se giet foargoed by him wei. Ron kiest nei in wize libbensles fan syn mem, aaien foar syn jild en freget syn freondinne om mei him te trouwen.