Moeting yn it park

Persoan Ien hat in lytse advertinsje pleatst mei in oprop oan ien dy’t mei itselde probleem oantangele sit as hysels, nammentlik dat de iene foet in maat grutter is as de oare. As op ‘e ôfsprutsen tiid – in wike letter – persoan Twa yndied opdaagjen komt, is it waar hieldal omslein: ’t is op ‘e neimiddei al hast tsjuster en der leit snie. As dy beide meiïnoar oan ‘e praat reitsje komme wy te witten dat persoan Twa syn iene foet in maat lytser is as de oare. En krekt as persoan Ien hat dat feit in grut part fan syn libben behearske yn negative sin. Se soene fan no ôf oan ferlost wurde kinne fan dat probleem, troch heale pearen skuon te ruiljen….
Geskikt foar in ienakterfestival.