Jan Pitersoan Koen

In 1930 wurke Slauerhoff oan in biografy oer Jan Pitersoan Koen. Dizze opdracht hat hy net ôfmakke. Dêr troch hat er wierskynlik ynspiraasje krigen om dit toanielstik te skriuwen. It giet oer Sara Specx, de steatsjuffer yn it hof fan Koen, en de faandrich Cortenhoeff. Koen, dy’t de ferhâlding as ûnsedich beskôget, lit Cortenhoeff terjochtstelle en Sara giselje. As Jacques Specx, lid fan de rie fan Indië en heit fan Sara, weromkomt, bekroadet hy him oer it lot fan syn dochter en wegeret op it nachtmiel fan har rjochters te kommen.