Buul-sit

Olga en Emiel binne in spantsje. Hja komme elk út in alhiel oar miljeu. De âlders fan Emiel komme op besite by de mem en beppe fan Olga. In famylje út de “hegere” kringen by in famylje út de “legere” stân.
Foaral ek yn it taalgebrûk sitte grutte ferskillen.
Yn it lêst fan de besite docht bliken dat Emiel mei help fan syn âlden, Olga as drugskoerierster brûke wol, sûnder dat hja it wit.