Mem skriuwt in boek

Mem hat in foar har dwaan romantysk boek skreaun, mei patetysk taalgebrûk. In bytsje in “braaf” boek dus. Mem is fan plan it oan in útjouwer oan te bieden. Mar har dochters fine it manuskript en ék sy fine it te “braaf” en feroarje stikem wat wurden en sinnen, mar skriuwe der ék in oantal pikante details by. Mem wit hjir neat fan, it boek wurdt goed ûntfongen en sil ek ferfilme wurde. Mem út’skroeven; mar wit sy eins wol om hokker ferzje it giet?

Mem sil yn saken

In mem mei twa dochters. Mem kin in goede opdracht brûke, want sy is krekt in reklameburo begûn. Dan komt de direktrise fan in útjouwerij fan tiidskriften op besite, as de beide dochters thús binne; mem ôfgryslik senuweftich, se wol graach wurk ha. De direktrise komt yn in Ferrari-sportauto en de jongste dochter pikt stiekem de kaikes en makket in ritsje. Mar se wit net, dat der al in skeaplakje op de auto sit en sadwaande tinkt se dat sy it dien hat, wylst se in boadskipke die. Enfin, panyk. Se lit it skeaplak meitsje en mem docht alle war om de direktrise har fuortgean út te stellen. It komt allegear wer goed en mem kriget har opdracht. In leuk stikje foar in fleurige ienakter-jûn.