Streek troch de rekken

Paul en suster Lynn hawwe fan harren âlders hotel Aaftink erve. Paul beheart it hotel en Lynn wurket by de plysje. Broer en suster hawwe hieltyd bargebiten. Lynn wol dat it hotel ferkocht wurdt want se wol jild om libje te kinnen. Oars te libjen kinnen. En grif omdat se, mei har freondinne Anne, by de plysje op`e dyk setten binne. Der melde trije frjemde gasten yn it hotel……In mynhear Vrolijk dy nei sizzen de sykte Multiple Personality Syndrome ( MPS) ûnder de lea hat. De iene kear is hy in homofile cowboy, dan wer in bokser, en úteinlik in dokter. Mar yn werklikheid is ús hear Vrolijk in privee detective mei in opjefte. Ek komt der de wat frjemde Waltraut fan Wemelding-Hoogstade mei har tuttige dochter Venus yn it hotel útfanhúzjen. Se dogge harren foar as oft se út in hiele rike famylje komme. Mar se hawwe in hiel oare foarskiednis. Se hawwe al meardere, âldere manlju fan harren miljoenen berôve. Waltraut wol Venus oan Paul keppelje, omdat se te witten kommen is dat hy fiif miljoen ervje sil. Foar’t se spoarleas ferdwine wol, wol se as lêste putsje noch efkes fiif miljoen ynkassearje. Venus is net de dochter fan Waltraut. Mar omdat sy wat fan har wit wurdt se twongen har as har dochter te begelieden om sadwaande it fertrouwen te winnen fan dy âlde rike manlju. Venus wol by Waltraut wei, mar wit net wêr dy it jild ferstoppe hat. En se wol dochs wol har oandiel Of oars sein, se wol alles. As Lynn en Anne dêr efterkomme wolle se ek in oandiel yn de bút. Der folget in yngewikkeld spul om de knikkers. Úteinlik pike der twa mei de miljoenen fan Waltraut út.

Muoike spilet toaniel

Bankdirekteur Alfons de Wilde gokt graach. Dit rint lykwols mis, skulden rûnom.
De gangster wêr’t Alfons fan liend hat efterfolget him, hy wol gau syn sinten werom ha.
Dit lied ta komyske situaasjes en ferwikkelingen.

Swalkerslok

It ferhaal spilet him ôf yn ‘e 30-er jierren yn in lyts boeredoarpke. Durk en Wout, twa swalkers, sliepe foar it lytse doarpskafee. Nei’t se troch de hoanne wekker kraait binne, fine se twa keferten. De ynhâld dêrfan biedt harren in moaie gelegenheid om in wike lang fergees kost en ynwenning te fersieren. Earst ferrint it allegear sûnder wryt of slyt en de twa genietsje folop. Mar de wierheid hellet harren yn.
Wurdt it finzenis of bliuwt it de frijheid???

In ‘Moard’ idee

Sheila is allinnich foar it jild mei de âldere IJsbrand Donderstien troud. Se hat it plan opfette om him fermoardzje te litte en as syn erfgenamt syn meubelfabryk te ferkeapjen. Mei de opbringst wol se har trije fertutearze hotels restaurearje litte.

Bij Astrid, IJsbrands earste frou, wurden bij de skieding troch him twa regelingen ôftwongen; in minimale alimintaasje en harren dochter moast bij him bliuwe. Dan soe hy alle stuudzjekosten, kleanjild, bûsjild ensfh. fan harren dochter Pia foar syn rekken nimme. Mem en Pia binne net bliid mei dizze regeling. Sheila en IJsbrand ha in testament opmakke wêr’t se elkoar harren jild neilitte.

Hoe kinne Astrid en Pia foarkomme dat alle sinten nei Sheila geane? Simpel; beide nei de oare wrâld helpe. Mar dat is flugger sein as dien…

Striid om de haadrol

Isolda Holland is de eigner fan fyftjin moadewinkels der ’t har dochter Tamara de lieding oer hat. Tamara hat in skoftsje yn in ynrjochting sitten (se seach nammentlik minsken dy ’t der net wiene) mar is wer better. Har twadde man Stoffel en har soan Wigbold hawwe ek wol earen nei har baan, mar Tamara kin it skoan oan. As Isolde by Tamara útfanhûzet, besykje Stoffel en Wigbold har wer yn de ynrjochting te krijen. Se spylje ferskate rollen om Tamara wer “gek” te meitsjen. Ek bewurkje se Isolde om har te oertsjûgjen dat Tamara net ynsteat is om har baan goed út te fieren. Se krije help fan minsken dy’t allegear op jild útbinne. Tamara wurdt erchtinkend en nimt Elsie, dy’t by de plysje wurket, yn ‘e earm. De diederes wurde pakt en Tamara hâldt de lieding.

Earen sûnder takomst

Geert Beenen en syn frou An foarmje mei harren twa bern in trochsnee gesin mei normale takomstferwachtings. Dêr komt abrupt in ein oan as Bert fan syn húsdokter te hearren kriget, dat hy nei alle tinken syn gehoar ferlieze sil. Hy wurdt opstannich en it liket derop dat er al syn frustraasjes op syn frou ôfreagearret. It ûnferwacht ferskinen fan har earste grutte leafde bringt noch mear spanning tusken it stel. Neist problemen mei har man hat An ek problemen mei de libbenswize fan har dochter en de rabberij fan har skoansuster. De regelmjittige moetings tusken syn frou en har eks freon binne sawol Bert as de bern in stikel yn ‘e foet. As An, nei de safolste ûngenuansearre en pynlike snútslach fan Bert, yn de earmen fan har eks freon flechtet, betsjut dit dan de ein fan in lokkich houlik?

Mei ik no mem sizze

Martha is net gelokkich mei Leo, dy ’t har oan alle kanten foarliicht en bedriget. Sy hat in protte niget oan Eefje, it wat efterbleaune buorfamke. Eefje docht har tinken oan har eigen ôfstiene berntsje, dêr’t net ien, op har mem nei, fan wit. Leo hat in broer, dy ’t yn ‘e wapenhannel sit. Op in j­ûn wurdt Leo ynstee fan syn broer deasketten, wylst dy by Martha is. Broer Ludo is op Leo syn jild út en wol dat fan Martha ôfpakke. By dy wrakseling helpt Wim, de heit fan Eefje en plysje, Martha. Hy rekket ferwûne en freget Martha mei him te trouwen. Oan de ein blykt dat Eefje de dochter fan Martha is.

Leafde, moard en miljoenen

Bram Maasland hat syn jonge minnares Chantal yn hûs nommen. Mei as ferklearring dat har âlden om it libben kommen binne by in auto-ûngelok en hy docht him foar as har fâld. Se makket it him net maklik omdat se sa gau mooglik trouwe wol. bram wit net rjocht hoe oft hy dit oan syn frou fertelle moat. As it Chantal telang duorret besiket se syn frou Julia fan kant te meitsjen. Julia komt achter de ferhâlding en ferlit midden yn’e nacht it hûs. As Julia letter dochs noch fermoarde wurdt, binne Bram en Chantal fansels de haadfertochten. In brief út Amerika kundiget de besite fan in âlde, rike muoike fan Julia oan. Om de âlde dame ûnkundig te hâlden fan alle perikels sil buorman, ferkleid as frou, it plak fan Julia ynnimme. Dora, de húshâldlike help, hat troch dat er eat net doocht en mei help fan har freon, ynspekteur Romeo, komme se al gau efter de identiteit fan de moardner. De arrestaasje wurdt lykwols útsteld omdat it de oplossing fan it komplot om de miljoenen fan muoike Otte yn gefaar bringe kin.
Fia kollega’s út Amerika fernimt de ynspekteur dat nuoike Otto fermoarde is. As der dochs in muoike foar it ljocht komt wurdt al gau dúdlik wa’t it op it jild fan muoike Otto fersjoen ha.
Yn dit spul fol bedroch, falske en echte leafde en miljoenen bliuwt hiel lang ûndúdlik hokker rol ferskillende persoanen spylje en dat soarget foar in ûnferwacht ein.
Net tsjinsteande de spanning kin der ek noch lake wurde.

Heijermans en Shakespeare

As Vera, nei in koarte fakânsje, yn it hotel werom komt, is dat it begjin fan in tige spannende en emosjonele wike.
It hotel wurdt troch ferskillende minksen mei alderhande bedoelings besocht. In jong famke (swerfster) dreaun troch de honger, in gangster op syk nei diamanten, in Belch, in frou dy yn it tsjuster it paad bjuster is, in jonge frou dy net seit dat se by de plysje wurket, in freondinne fan Vera, mei minder goede bedoelings en har broer dy’t him yn it kriminele sirkwy bejout. En dan is der ek noch har mem Victoria, eks aktrise, dy’t har op de senuwen wurket troch al mar wer teksten fan Heijermans en Shakespeare te sitearjen.
En der rint noch in swakbejeftige, net pratende putsjeman om, dy’t in hiel belangrike rol spilet sûnder it self te beseffen. In famylje foto jout oanlieding ta wylde spekulaasjes en laat úteinlik ta moard.
It blykt dat ferskillende persoanen op de ien as oare wize mei-elkoar te meitsjen ha.
Uteinlik komme de minnen achter de traaljes en komme der bettere tiden foar Vera.

Besite út Brussel

De froulike helte fan in echtpear hat in hege post yn in gemysk bedriuw. De man is toanielspieler annex húsman. Problemen yn de relaasje en stellerij fan bedriuwsdokuminten soargje foar komyske dialogen en ûnferwachte situaasjes.

Klinyk yn opskuor

De direkteur fan in kreamklinyk libbet al twa jier mei in jeuchlike freondinne, dy’t it net sa krekt nimt mei de trou… As sy de fersekeringsman ferliede wol, wurdt dat ûntdutsen troch de haadsuster. En omdat dy sels in eachje hat op dokter, briefket se alles mar wat graach oer, fansels, en like fansels besiket de freondinne dokter fan har ûnskuld te oertsjûgjen.
Mear argewaasje komt der as sy de hast altyd dronkene broer fan dokter yn’e hûs hellet…. Dy krijt sels besite fan in eksintrike miljonêre, dy’t letter de nije eignaresse fan de klinyk blykt te wêzen en sy sil fiif ton beskikber stelle foar de restauraasje fan de klinyk.
Dy fiif ton binne it doel fan de dronkene broer en in tafallige ynslûpster mei in roppige mage. Want as dokter in pear dagen nei in kongres moat, twingt de ynslûpster de broer om it plak fan dokter yn te nimmen, sadat sy oan de sinten komme kinne!