Eije Wykstra

Op de iere en kâlde moarn fan 18 jannewaris 1929 fermoardet Eye Wykstra oané Polmaleane yn Doezum 4 plysjemannen. Hy sjit se del en sneidt se de kiel troch. Oan it libben van Hermannus H. Hoving, Aldert Meijer, Mient van der Molen en Jan Werkman komt folslein ûnferwacht in ein, mar wêrom? Eye slacht al in skoftsje om mei Aaltsje Wobbes – van der Tuin, mem fan 6 jonge bern. Aaltsjes man Hindrik hie in pear hinnen stellen en wurdt feroardiele ta oardel jier Feanhuzen. Aaltsje lit har bern yn’e steek en wol mei Eye har libben diele…mar it rint oars…
Se wurdt oproppen troch de offisier fon justysje foar ferhoar yn Grins: “moedwillige verlating van haar minderjarige kinderen” is de reden. At se net frijwillig meikomt, wurdt se de oare deis troch fjouwer plysjemannen ophelle…. Mei freeslijke gefolgen

Streuper/musikant/klompmakker/foeger Eye hie in grutte hekel oan gesach en hy leaude yn spoeken en geasten en ferdjippe him yn grutte filosofyske wurken en skreua skiednis mei syn net goed te praten moardzjen…. Syn freeslike died en it werom derfan is yn de rin fan de jierren al op in hiel soad wizen ferteld en ynterpreteard. …. Sa no ek wer: Eye Wykstra, in téatrale ynterpretaasje.