It Goudene Uleboerd

Roel Eise Timminga – grutboer, wol ek de spitkeet fan Jimke (duvelbanner) noch ha. De duvel is syn adviseur. Jimke syn dochter Lokke wurket op de pleats fan Roel, dêr ’t ek soan Eise tahâldt. Eise hat it op Lokke. Lokke wol net om it stânsferskil. It rint faai ôf. Jimke sprekt in flok oer de pleats. Roel fermoardet Jimke.Fine Eise en Lokke elkoar?
(nei it boek fan G. Spaanderman-Wielenga)

Boer bliuwe

Simmer op in boerebedriuw. Heit is krekt ferstoarn. De soan wurket foar in leanbedriuw, dat sadwaande stiet de mem der suver allinne foar. Der binne skulden en de saken stean der net bêst foar.
De man fan de bank riedt de mem oan it spul te ferkeapjen en in hûs yn’e buorren te keapjen. Dêr wol se neat fan witten. Se siket in oare oplossing.
De soan, in stillenien, makket plannen om te emigrearjen nei Kanada. Hy wol graach dat syn mem mei giet en besiket har foar it blok te setten. Mar foar har is dy stap fierstente grut. In maatskiplik wurkster, dûmny en de bankman jouwe allegear goed bedoelde rie, mar dat kin de hieltiid gruttere twaspjalt tusken mem en soan net kearen.
In modern drama oer de ferneatigjende ynfloed fan maatskiplike krêften op it libben fan minsken dy’t mar ien ding wolle: Boer bliuwe.