Twastriid

Twa susters treffe elkoar yn de wachtkeamer fan de notaris. Se diele in ferline mar binne tsjinpoalen wurden en ha elkoar mar sa no en dan de lêste jierren sjoen. As se elkoar ferplicht nei de dea fan harren heit by de notaris wer sjogge, wurde net allinne âlde wûnen wer iepenhelle, mar stiet har ek noch in ferfelende ferrassing te wachtsjen.