Echt wier

Jurjen en Baukje binne in stel fan sa’n fjirtich jier. Jurjen hâldt fan fiskjen en nimt it net sa krekt. Baukje is syn frou en tegearre wenje se yn in húske oan ’e mar.
Op in dei skillet tante Hippe, de tante fan Jurjen. Se wol in pear dagen útfanhûzje by Jurjen en Baukje.
Tante Hippe en Jurjen binne ‘close’ mei elkoar, Baukje en tante Hippe lizze elkoar net. Dat jout spanning. Mar tante Hippe komt dochs.
Is it echt, of is it net wier…?