Firma list en bedroch

By de bruorren Willem en Tinus Klep stiet alles sa’n bytsje yn it teken fan auto’s. Sa hat Willem al jierren in wat tsjustere autosloperij en Tinus hâld him ek mei fan alles dwaande wat it deiljocht eins net ferdrage kin. No hat der wer in hanneltsje opsetten yn âlde auto’s, mar ja om âlde auto’s oan de man te bringen slagget fuort net . Dêrom hat der ien fan it útstjoerburo komme litten en wat foar ien. Dizze hat it buskrûd net útfûn, lit stean fan de auto. Op it mêd fan auto’s hoege jo de bruorren neat te learen mar froulju binne hiele oare apparaten. Nim no de beide buorfroulju, beiden de simpele kant it neist. Hoe hâlde jo sokken mei in bytsje fatsoen bûten de doar? Dit slagget sowieso net mei Fokje. Fokje is in fleurich jong famke mei it bekje op it goeie plak. Nee, dizze sette jo fuort net op ‘e rem. Om de gaos hielendal kompleet te meitsjen komt der ek noch sa’n eigenwiis Hollânsk frommes te útfanhúzjen. Hoe moatte de manlju harren mei sa’n ien no hâlde en drage? Sjoch as it no auto’s west wiene hiene se it wol witten. Auto’s binne in hiel oar ferhaal, dizze kinne jo altiten noch foar de sloop fuort dwaan, mar froulju…

Freddy Foxtrot

“Dansen bij Janssen”, It stiet op de gevel fan de dûnsskoalle mar der bard op dit momint neat.
Jan, de eigener en dûnsleraar hat syn foet brutsen en dat is syn frou Ellen min nei it sin.
It jild dûnset by har yn de bûse, mar ja wat der net binnen komt kin ek net útjûn wurde.
De oplossing is gau fûn, it bêste toppear fan it Noarden komt om dûnsles te jaan,
allinne ha Jan en Ellen allebeide in oar toppear útnûge.
It toppear fan Ellen ferskynt as earste op de dûnsflier, en se ha der nocht oan.
Hun hannen jokje, de teannen tintelje want sa fanatyk binne dizze mannen, ja mannen.
Dat hienen jim net ferwachte. No, Ellen likemin!
Jan hat ek in echt toppear komme litten, en dat binne se. As earlik sein, dat wienen se… fyftich jier lyn. Want no sit alles wat fêst ruske.
Moatte dizze twa antikers de dûnsskoalle dan rêde??? Nettsjinsteande dat alles piepet en kreaket tinke se dat se noch hiel wat binne. Mar ja, as jo neist jo skuon rinne, krije jo smoarge sokken!
It is maklik dûnsjen op in oar syn flier, mar dizze beide pearen geane folslein út de maat.
Hoe dit no fierder moat, en as hjir ea noch wer muzyk yn dizze dûnsskoalle komt……….

Lit mar hingje!

It rint sa as it rint, ek al rint it út de hân. Sa giet it al jierren mei it kafee fan Oene en Anneke. Harren kafee yn de Pein begjint in âld stofnêst te wurden en hat net in soad oanrin mear. De iennige klant dy’t se noch hawwe, dêr wurde se net ryk fan. Lolle fynt bier dat hy om ‘e nocht kriget fierwei it lekkerste en hy hat dan ek noch nea in
reade sint betelle. Mar ja fan in keale hin kinne jo ek net plukke fansels. Oene lit de moedfearren dan ek al hingje. Dochs komt der gâns wat flecht op ‘e koai. Earst
komt der in famke dy’t in keammerke hiere wol. Op it earste gesicht soenen jo sizze: Hjir bestiet yn ‘e hiele wrâld gjin twadde fan, sa nuver en sa ûnnoazel. Mar wat kinne jo jo dochs yn minsken fersinne want sy blykt ek noch sa’n suske te hawwen. Jo hawwe it noch nea sa frjemd sjoen. Apen kinne jo fan alles wol leare, mar dizze beide?? It wurd noch healwizer as der in wat útdaagjend frommeske oer de flier komt. Sy blykt fertsjintwurdiger te wezen fan de Unisex masine. De Unisex is spesjaal op ‘e merke brocht foar manlju, sadat dizze de froulju it wurk út hannen nimme kinne. De reek komt Oene en Lolle út de earen as se dit hearre. Tsja dizze beide skiep steane fansels ek al jierren te fretten fan it selde stikje lân. Dit lied fansels ta in ûnmooglike situaasje, dat kinne je wol begripe. Mar ynienen stiet skoanmem nei 10 jier wer op ‘e stoepe. Se blykt in bekstik te wêzen, dy’t grutte heibel yn it kafee makket. Se easket op koarte termyn fiiftûzen Euro werom foar in saneamde houliksreis mei har Frânsman. Dit is in stumper dy’t folslein by har ûnder plak it sit. Mei de help fan linke Leo (in echte hús, tún en keuken krimineel) besykje se skoanmem der ûnder te krijen mar dat slagget fuort net. Drank, slieppillen, laksearmiddel, rolmopsen, neat skynt tsjin har te wurkjen. Se moatte foarsichtich te wurk gean omdat plysje Walter Hibma regelmjittich binnen rint, al hawwe se foar dy knoffelkont net sa folle te freezjen. Dochs binne se oan it ein fan de rit dy âld fekke te snoad ôf mar hoe…

Hyt ûnder de fuotten

Jo nimme in cruise skip , neame it de Fleurige Flipper en sette der twa fleurige helpen op sa as John en Dick. Derby sette jo alderlei frjemde gasten op it skip en jo ha in
hilarysk ferhaal. Wat as in earsterangs boer ( Bokke ) mei syn simpele soan ( Gaatse ) yn de kunde komme mei in wat apart frommes ( Tryn ) dy’t harren seit wer it op stiet , stiet by de mannen it hier rjochtop yn ‘e nekke. Mar as soks no komt fan lilkens as fan wat oars… wa sil it sizze? Wat soe der barre as der in jong steltsje mei harren beiden oan boat komme, teminsten dat tinke se. Sawol Gerjan, profesjoneel seurpiet, as syn freondinne Ankie krije ûnferwachts besite fan in famyljelid hokker se leaver net op dizze reis tsjinkaam wiene. Mar ek Mirjam, de eks fan , bringt in protte leven op de Fleurige Flipper. Om it spul hielendal klear te meitsje sette jo der ek noch in hiele nuver fûgel op , dy se de hiele reis fleanen sjocht. No dan krije jo in stik wat Suver Nuver is.

Ja doctor, nee doctor

It is feest op kreamôfdieling “ De Earrebarre”. Net omdat der wer ris in lytse poppe berne is want soks bard elke dei fansels. Nee, it is de eigensinnige direktrise Zeelenberg die it spul in it hûndert jeie wol. Sy moat en sil dokter Popkema derút wurkje. Alles goed en wol, dokter Popkema is yndied de jongste net mear. En okee, hy ferjit ek wolris wat, mar dochs is hy wol in bekwame dokter. Haadsuster Clivia en broeder Sjaffie komme efter de snoade plannen fan de direktrise. Sy sille hjir wol efkes in stokje foar stekke mar it wurk giet wol gewoan troch fansels. Want de berte fan dy lytse leave berntsjes, tear en bysûnder, bliuwt elke kear in hiel grut wûnder. Dit jild seker foar Sjaffie, hy wurket noch mar krekt op de kreamôfdieling en hat fan lytse poppen noch net folle kunde. Dat is oan syn hiele hâlden en dragen wol te sjen. It is ek moeilik wurk, de iene hie in famke tocht wylst de oare tinkt der wurd in jonge brocht. Gjin ien kin it fan te foaren witte no? Der is Auke ek efter kaam, tegearre mei syn freondinne Sietske ferwachtsje se meikoarten in lytse. It moet neffens Auke in jonge wurde der hawwe je wat oan, famkes net! Teminste……. dat is it tinken fan Auke. Sy binne net it iennichste stel dat harren meld op de kreamôfdieling. Ek Jellie komt heech swier oan mei har Koos. Hoewol Jellie in hiele kreaze ferskining is, kriget de oansteande heit dochs noch mear oandacht. Wat wolle jo ek………as jo op je 78e foar it earst heit wurde sille. Mar opa
Koos is net it iennichste dy in soad oandacht kriget. Ek swerver Piet spilet deryn net min by, kin it ek oars….as jo je foardogge as de earste man hokker werklik swier wêze moat. Dat der swier is dat stiet wol fêst, mar in poppe krije………………….Jim kinne wol neigean dat dokter Popkema hjir syn hannen fol oan kriget. En it wurd Floor, dy ‘t noch mar krekt op de kreamôfdieling wurket, ek net maklik makke as se de hiele groep kreamgymnastiek jout.
Lokkich jouwe Erwin en Karst noch wat kleur oan it gehiel, mar ja………….it binne dan ek neat foar neat skilders. As binne dizze twa ta mear yn steat????? Rêd direktrise Zeelenberg it op om dokter Popkema fuort te krijen, as …… Barre der noch wûnders, wurd dochs it lok noch fun……………………..? Allinne de poppen mei harren lytse teare lûden, jouwe ús it antwurd dizze jun.

De blost fan Bûtenpost

It stik spilet him ôf efter/ foar it pensjon fan Ruurd Koopmans. Hoewol it him ôf spilet yn
in de simmer,is der noch neat te belibjen wat gasten oanbelanget.It spilet op it terras en der stiet in sitsje en bygelyks ek in houten bank. It spilet him bûten ôf dus fansiden steane miskien sketten
as hekjes. Fierder stiet der in hûnehok op toaniel mei Brutus dêrop. It moat in moaie simmerdeiske
útstrieling ha. It idee is om it trije demintionaal te meitsjen. Dus de beammen die der steane lykje
echt en hingje ek oer. Want oan ien fan de takken komt in boksballe te hingjen
Je kinne op twa plakken opkomme. Troch de efterdoar fan it pensjon as lofts foar troch it sket