Hamlet yn fyftjin minuten

De tematiek fan de oarspronklike Hamlet is amper oan ‘e oarfer yn dizze ferzje. It is in parodie op ‘Hamlet, Prince of Denmark’.
Stoppard hat alle hichtepunten yn teks en hanneling fan Shakespeare syn Hamlet út it oarspronklike stik helle en efter elkoar setten. Earst komt Shakespeare sels oant wurd mei in proloog wêrt , liket it, yn it wylde wei, sinnen út it stik, op goed gelok, op elkoar folgje. Dernei begjint it ferhaal en oan ‘e ein kriget it publyk noch in tajefte; in super koarte gearfetting fan it stik. It effektis dat fan in slapstickfilm; personaazjes rinne ôf en oan, de deaden falle by boskjes del en komme like hurd wer ta libben.