Wobbe (yn neitins)

Wobbe is in keunstskilder, dy’t talint hat, mar noch net ûntdekt is. Mar Lokke hat fermoedens en is op sukses en oansjen út, ek jild is se net fiis fan. Se bringt Wobbe oan it skilderjen en spant galeryhâlder Strikkema der foar. Se witte it talint fan Wobbe geheim te hâlden en besykje der in slaatsje út te slaan. As Strikkema Wobbe meidielt dat der noch gjin tentoanstelling yn sit, is Wobbe bot teloarsteld. Hy lit him net mear sjen. Freonen en húsgenoaten bringe nei bûten dat Wobbe ferdronken is. Lokke docht har foar as de ferloofde fan Wobbe en wol daliks oanspraak meitsje op de erfenis.Strikkema organisearret tentoanstelling mei Wobbe syn skilderijen, om der op dy wize jild út te slaan. De ûntmaskering fan Strikkema en Lokke komt fansels oan it ein fan it stik. It ein is hilarysk, der komt foar Wobbe net allinne jild los, mar hy mei ek noch oan de echte leafde priuwe.