Iepen dei op ‘e doarpskrante

Iepen dei op ‘e doarpskrante is in musical oer in jubileum fan de doarpskrante. Fansels begjint it mei feest: in revu, wêr’t de deadline, it printsjen, it nytsjen, de frijwilligers en al soksoarte saken feestlik oan de oarder komme. Mar dêrnei mei it publyk yn de echte wrâld fan de doarpskrante sjen as der in grutte feroaring yn it doarp oan kundige wurdt. De pleatslike grut grûn besitter is fan doel om al syn lân om it doarp hinne fol bosk te setten en der in toeristysk ‘pret park’ fan te meitsjen. Dat falt lang net goed by in part fan de befolking, wylst oaren der krekt mooglikheden yn sjogge. Dan is it dreech om ûnôfhinklik en neutraal te bliuwen as redaksje, benammen as de ‘projektûntwikkelder’ betocht hat de doarpskrante as medium te brûken foar syn kommunikaasje mei it folk.

Der sitte 16 fleurige hiel ferskillende lieten yn de musical oer ferskate ûnderwerpen, al wurdt fansels de sjoernalistyk der rom yn besongen. Mar der binne ek lieten oer de bosk,jild,oer plannen meitsjen ensfh.

Yn ûnmacht

Dit toanielstik slút oan by de réaliteit fan de hjoeddeiske tiid. In fabryk op in doarp yn Fryslân giet op yn in grutter gehiel, mar kin it troch in ûnbekwame direkteur út it westen net bolwurkje. It gefolch is in bedriuwstrochljochting, dêr’t besunigingen en ûntslaggen op folgje sille. Der driget in ramp foar it doarp en foar it hiele gea.
Douwe Dykstra, in ekonoom, dy’t by de ferstoarne direkteur foar dy syn funksje yn oplieding wie, mar yn ‘e nije situaasje foar in Amsterdammer oan ‘e kant moast, nimt stadichoan mear it heft yn hannen. Ynearsten kriget er de arbeiders fan it bedriuw tsjin, mar as bliken docht dat er foar it bedriuw mooglikheden oanjaan kin om wer ta in selsstannich bedriuw te kommen, keart it tij en stelt it personiel him op efter harren nije direkteur.