Suze Nane

Jan Willem is jierde, hy wurdt 50. Jetske, syn frou, wol de buorlju graach te freon halde omdat hy net doocht. Se wachtsje op Gabe, hy hat in freondin en se binne allegear tige nijsgjirrich. Gabe is altyd frijgesel west, hy hat noch noait nei de froulju taald. Wa sil hy meinimme?