In deserteur

Twa finzenen sitte boeid yn in âlde skuorre. Se wurde fêsthâlden troch de Guerilla. De twa finzenen binne in soldaat en in luitenant. De Guerilla wol witte wat sy yn de bosk diene, de luitenant hâldt fol dat se ferdwaald wienen en fierder neat fan doel wienen. Op in bepaald stuit besiket de soldaat út te naaien. Hy wurdt daliks delsketten. Dan sit de luitenant allinnich yn de skuorre. Eve hâldt de wacht en de luitenant en Eve komme yn ‘e kunde. As se tegearre yn ‘e skuorre sitte, geane se freonskiplik meiïnoar om. Sa gau der oare wachten by komme docht Eve krekt oft se de luitenant net lije mei. Oan de ein kriget Eve de opdracht om de luitenant dea te sjitten. Se kin it net en dan moatte se wol tajaan dat se fan elkoar hâlde.