De Moaiste Dei

Houliksplanner Sylvia sjocht as eigeneres fan De Moaiste Dei allinne mar rekkens binnen streamen.
Se tinkt dat se ynkoarten de boel slute moat.
Dan komme Herbert en Saskia harren brulloft regeljen fia Sylvia. Dit betsjut aardich ynkomsten, omdat Herbert út in rike famylje komt. Allinne hinget der in luchtsje oan dizze brulloft. Ferskate famyljeleden besykje it houlik tsjin te hâlden of krekt trochgean te litten.
En wolle Herbert en Saskia sels wol sa graach mei-inoar trouwe? De moaiste dei wurdt in dei fol persoansferwikselingen en ferklaaipartijen.