testtest

wy ha in hûs yn ’t lân mei útsicht op it doarp
Ik sil hjir noch wat oan taheakje en sjen oft dit goed opsleind wurdt Mei dâkjes en ’t komma’tsjes en sa
It snijt bûten nochal

Trufaldo (Pantalone, de âlde gjirrige dy’t altyd bedondere útkomt) wol syn dochter keppelje oan de rike Capitone. Fansels sjocht it famke it mear sitten mei de knappe heechsteande Riccardo en mei de feint Mascarillo (Arlecchino) dat foar mekoar sjen te boksen.