Fûke foar in man allinne

Daniël wie tige lokkich troud mei Elisabeth. In prachtige houliksreis… In prachtige fakânsje yn in riante filla… Mar ynienen is Elisabeth ferdwûn, sûnder in adres achter te litten.
De plysje wurdt op ‘e hichte brocht. De kommissaris is tige behelpsum. En de nije pastoar… hy bringt haar werom. Mar it is Elisabeth net! Hoe sil Daniël dat bewize kinne?

Dûbel spul

Richard Corban is pas troud mei in frou mei jild (Françoise), mar is drok dwaande om dat jild der troch te bringen mei gokken en sûpen. Syn frou hat dêr har nocht fan en wegeret fierder fan har jild te jaan.
De tsjinstfaam, Louise, hat ferkearing mei ien dy’t krekt út ‘e finzenis frijkommen is en dy’t as twa druppen wetter op Richard liket. As dy in sakereis makket, hellet Françoise út need in notaris yn ‘e hûs om in skieding mei har man te berêden. Om tawurd te jaan, moat Michel, sa hjit de frijlitten feint, foar Richard trochgean.
It rint oars, omdat Richard earder thús komt as dat soe. Hy kriget rûzje mei syn frou en by de fjochterij dy’t dêr út fuortkomt, wurdt Richard deadlik rekke troch in kûgel út syn revolver. As notaris ûntdekt dat er mei in oar as Richard te meitsjen hat, ferskuort er de skiedingsformulieren en wol er de plysje ynljochtsje. Mar no komt Louise fanwegen, omdat Michel faaks wer opsletten wurde soe. Hy sjit de notaris dea en de beide liken wurde efter yn ‘e tún begroeven.
Sa gau ’t Françoise de kâns kriget, skillet se de plysje en as dy dwaande is mei it ûndersyk, komt Richard wer thús en seit dat syn frou wol faker waanfoarstellings hân hat, mar dat it diskear wol och sa slim is.
As de plysjes ôfsette, kriget Françoise te hearren dat se yn ‘e fûke rûn is (en se is de fyfte al): Richard leit it allegeduerigen oan mei rike froulju en set harren der dan sa tusken, dat se harsels tekoart dogge, sadat hy mei syn helpers – Louise en de saneamde notaris – it jild opstrike kinne.
As dy skurken dat oan Françoise ferteld hawwe, is de lêste slach foar har. Unferwachts binne de plysjes der wer en rekkenje it trijetal yn. Françoise wie nammentlik in lokfûgel fan ‘e plysje.

## Dit stik is net mear leverber. Jo kin fan dit stik gjin boekjes mear keapje. Wol ha we noch in pear sichtboekjes, se kinne dus noch wol lêzen wurde.

As jo dit stik spylje wolle, matte jo sels de boekjes kopiearje.

Acht froulju

Op in moarntiid om Krysttiid hinne komt de âldste dochter thús fan har kostskoalle yn Ingelân, elk is like optein. Dat feroaret as bliken docht dat heit op syn keamer deastutsen is mei in dolk, de telefoan ôfsnien is, de auto ûnklear makke, de hûnen ferjûn binne en de útgong fan it hiem blokkearre is. Opsluten meiinoar, begjinne de froulju fan alles nei te gean en dan komt it: beppe is in nepert, mem woe by heit wei, tante is hysterysk en begnúft elk, de âldste dochter moat in bern ha, de húshâldster hat kaartskulden by de baas, de faam hie in ferhâlding mei him, syn suster hat tippele en sjantearre him en de jongste dochter is in oerkommeling.
Dan docht de jongste dochter út’e doeken, dat se gearspand hat mei heit om gewaar te wurden hoe’t de froulju echt binne as it masker fallen is. Sy hat in sabeare moard yn sêne set en in mikrofoan yn’e keamer ferstoppe….