De wunderko

De heks hat in potsje mei tsjoenderspoeier weibrocht. Yn dat potsje sitte alle goede dingen dy’t minsken foar elkoar dwaan kinne. Twa bern fine it potsje yn’e bosk en dan barre der wûnderlike dingen. It giet mei de buorkerij fan harren heit net sa goed, dêrom keapet heit in nije ko. Dy fret by fersin fan it tsjoendesrpoeier en jout dan gjin molke, mar oar dingen dêr’t heit ryk fan wurde kin. De heks tsjoent de ko werom, dy jout no neat mear, mar blaft en kweaket. Alles komt goed as se de heks fange en wat fan har eigen poeier jouwe, en dan docht bliken dat de heks in betsjoende prinses is.