Fertel my noch in ferhaaltsje

De ferhâlding fan mem en dochter yn’e rin fan sa’n 40 jier. As it stik begjint is de dochter ± 5 jier.
Oan’e ein fan it stik is de ferhâlding omdraaid: de dochter is mem wurden en de mem is ôfhinklik fan’e dochter.

De wite keamer út myn ûnthâld

Nei de dea fan har mem komt de skilderes Jessica mei har freondinne Margaret nei it âldershûs op it plattelân om it sa gau mooglik te ferkeapjen. Se hawwe haast want se moatte in tentoanstelling yn harren Galerie organisearje. Margaret sil in makelder sykje en Jessica mei om har op bleate fuotten troch har foarbije bernetiid drave. Dy oantinkens komme by Jessica nei boppen as se yn’e âlde skommelstoel sit. Se belibbet har hiele jeugd wer. En as Margaret werom komt hat Jessica besluten om it hûs net te ferkeapjen en der te bliuwen. Margaret protestearret, mar jout it op. Laitsjend geane se te ierdbeiplukken.