Help! Ik libje!

Frou fan detektiveskriuwer jout him in idee foar in nij plot: in frou liket fermoarde te wêzen, mar dat is net sa. At sy dat foar docht mei ketchup en in toanieldolk, tinkt de tsjinstfaam dat it echt is. It echtpear hat dêrnei grutte muoite om oan de plysje te bewizen dat se únskuldich binne.