Stookoalje & Sangria

Yn Stookoalje &Sangria komme twa stellen elkoar tsjin op in Spaanse fakânsjebestimming.
Se moatte, sûnder dat se dat wolle, itselde appartemint oan it strân diele.
Dit soarget foar ûnferwachte situaasjes.
As der op de lokaasje ek noch in earnstige miljeuramp plak fynt, wurdt it fakânsjegefoel wol hiel bot op ~e proef steld.

Stookoalje & Sangria is in klucht dêr’t fakânsjewille en toeristeleed gefaarlikl ticht by elkoar komme.

Bakte seekob

It stik spilet yn op in fraach dy’t al wer in skoft spilet.
Defoarstelling jout in yndruk yn it hjirneimels. Trije sweagers, dy’t ferûngelokke binne, besykje te funksjonearjen,
mar dat blykt ek noch net sa maklik.