De tovener fan Oz

Dorothy wennet by har omke en tante yn Kansas. As der in grutte stoarm oer’t lân raast wurdt se mei hûs en al optild en komt del yn’t Kauwertsjeslân by de goede Heks fan’t Noarden. Se wol wer graach nei hûs en kriget te hearren dat se nei de kening fan Oz gean moat, hy wennet fier fuort yn’e stêd fan Smaragd. De reis sil gefaarlik wêze, se moat benammen om de kweade Heks fan’t Westen tinke. Op reis moetet se al rillegau de Fûgelferskrikker, hy wol de kening fan Oz om ferstân freegje. Efkes letter moetsje se Laffe Liuw, hy wol ek mei en freegje om moed. Dêrnei komt Robot op harren paad, hy wol graach in hert ha. Se treffe de Heks Walgina mar witte te ûntkommen. By de tovener oankommen krije se te hearren dat se earst in opdracht útfiere moatte: de toverbiezem by Walgina weihelje. Se wurde finzen nommen en Dorothy moat hurd wurkje. As se sjocht hoe’t Walgina Laffe Liuw pleaget wurdt se tige lulk en smyt in amer wetter oer har hinne, dêr kin se net oer, se raant en der bliuwt neat fan oer. Dorothy set de tovermûtse fan Walgina op en freget de “Gevleugelde Apen” om help. Se moatte de Fûgelferskrikker wer yninoar sette en ek de Robot. De “Gevleugelde Apen” bringe harren mei de toverbiezem werom nei Oz. De tovener jout de Liuw moed, de Fûgelferskrikker ferstân en de Robot in hert en soarget dat elk wer sûn en wol thús komt.

It stik is te spyljen mei jong en âld en freget in rom toaniel mei goede beljochting en lûd. Jonge bern fan ± 6 jier ôf sille hjirfan genietsje as taskôger, mar ek as meispiler.