Stimme, blinder!

Twa froulju sitte op it stimburo.
Der komt in jonge kiezer, dy komt der letterlik en figuerlik net mear út. Hy bliuwt sitten.
Der is panyk by de twa froulju. Wat sizze de regleminten oer minsken dy’t net út it stimhokje komme? Kinne se dizze jongeman stimadvys jaan? As Beatrys en Sylvia mei elkoar yn diskusje gean, blykt al gau hoe grut de tsjinstellingen binne.
De keurige Beatrys hat in ferstannige miening en ek sa’n man. Sylvia is de frou fan in frachtweinsjauffeur en sy hâldt net fan nuânse.
Yn harren personaazjes sjogge we de tsjinstellingen tusken establishment en populisme. We sjogge de ûnmooglikheden en sympatike kanten fan beide streamingen.

God yn Frankryk

God yn Frankryk is de tragikomyske tirade fan in stel dat fanwegen de ûnfrede oer it politike klimaat yn eigen lân emigrearre is nei Frankryk. En dêr sitte se dan.
Evert mei dizze dei syn ferhaal dwaan op de Hollânske radio. Mar as de radio ûnfangst wegert, en Frida betize rekket yn har joie de vivre, roppe se de help yn fan de putsjesman.
Stridend om de help fan de Frânsman, besykje beide om gehoar te finen. Sy by him. Hy by de wrâld.

Fytse foar Malawi

Trude en Hannes hawwe in CO2-neutraal houlik. Hannes beleit ferantwurde, sawol finansjeel as op ’e bôle.
Trude makket alle wykeinen ympulsyf in bedrach oer. Nei ûnder wetter rûne gebieten, útstjerrende bistesoarten en ferwûne bernesoldaten.
Mar wat as it goede doel foar de doar stiet? Of erger, op jins dakterras?
Fytse foar Malawi is de tragikomyske wrakseling fan in generaasje dy’t tôgjend mei in te folle boadskiptas gjin idee hat fan wat der gebeure moat.