De man mei de hippe hoed

De skoarstien fan in miljeufersmoargjende fabryk is read ferve. Ut protest fansels, mar net elkenien is der like wiis mei. De plysjes sykje om de dieder, dy’t by de aksje in hippe helblauwe hoed op hie. Yn it rekreaasjepark Gastfrij Gaasterlan fan frou Toets, is in helblauwe hoed sjoen. Troch Lotte, dy’t as resepsjoniste by de toanbank yn de kantine de administraasje docht. Ien fan de gasten, Lapre, dy’t mei syn frou yn in bungalow tahâldt, wol der mear fan witte. Hy is projektûntwikkelder en hat wol belang by it rekreaasjepark. Tafallich is ek ien fan syn meiwurkers, Gert Bos, mei syn frou as gast yn it park. Hy hat ûnderweis de lease auto fan de saak yn de prak riden. Hy komt tafallich yn de kunde mei de eigner fan de hippe hoed. Hy kriget dy hoed, dy mei hy hâlde. Mar hy wol der wol wer fan ôf. Mar hy wit net, dat syn frou efter syn rech om in ofspraakje hat. Mei immen, dy t in hippe hoed draacht. In jogger wol in steancaravan, dy’t yn it park te keap stiet, oernimme. En dy hat ek ynienen in helblauwe hoed op. Wat der dan allegearre bart, is net te beskriuwen.