Sire

In licht-absurdistysk stik oer it kompjûter-tiidrek dêr’t wy yn libje. Yn dit stik nimme de kompjûters it fan de minsken oer. It spilet him ôf yn it famylje-bedriuw ‘The Power Corporation’. It bedriuw hat krekt it Amsterdamske frachtbedriuw Int. Cargodoors oernommen en de saken geane goed. Hiel stadich komme der hieltyd mear kompjûters en ferdwine de minsken.

In bom yn ‘e hûs

Gryt Feenstra komt thús fan har wurk en hat foar har man Bjinse, dy’t de húshâlding docht, in nuver boadskip. In kollega fan har, in jonge frou, dy’t gjin man ha wol, mar wol in bern, hat har frege oft Bjinse har dêr net by helpe koe. Dit liket Bjinse nei fleanen, mar as Gryt him in belangrike tasizzing docht, giet er der yn mei. De ôfspraak is dat Antsje, de kollega, oer in kertier komme sil. Gryt giet de doar út en Bjinse is der mei oan. Mar hy kriget in idee en skillet syn maat Geart. Dy seit ta dat er it kerwei fan him oernimme sil, dat Bjinse giet nei boppen ta.
As der fuortdêrnei skille wurdt, lit Geart der in frommeske yn en as er al dwaande is om knopen los te dwaan, docht bliken dat it de ferkearde is. Underwilens komt Antsje der ek yn en foar har is de kaart dan goed ferjûn. Geart jout him noch wol foar Bjinse út, mar as der in buorfrou ynkomt, hat dat ek gjin doel mear. Hy leit Antsje dan de situaasje mar earlik út. Mei har trijen wolle hja dan Gryt noch eefkes te pakken ha en Bjinse en Antsje dogge, as Gryt thúskomt, krekt as sille hja tegearre nei boppen ta. Gryt kin dat net oansjen en keart dat. Wylst Bjinse Gryt útleit hoe’t it gongen is, pykt Geart mei Antsje út en dy twa sille it nei alle gedachten wol iens wurde.